Families

Live to glorify Christ

Through recovery and growth as a person, we ought to change in such a way that we wil be able to handle the challenges of life more effectively and experience life in our families and the communities in its fullness. We ought to glorify God through such a life. Because of the brokenness in our society single parent – and stepparent families are not the exception but on the increase.

These special families with their unique challenges need support. In cooperation with other stakeholders in the community we want to develop a network of support to these families. read more 

pic3

Families

Lewe om God te verheerlik

Deur herstel en groei in ons menswees behoort ons so te verander dat ons in die toekoms die storms van die lewe beter sal kan hanteer en lewe in sy volheid in ons families en die gemeenskap te ervaar. Ons behoort so te lewe dat God verheerlik word. Weens die gebrokenheid in ons samelewing is enkelouer gesinne en hersaamgestelde gesinne nie meer ‘n uitsondering nie maar het in teendeel toegeneem.

Hierdie besondere gesinne met hulle eie unieke uitdagings, het ondersteuning nodig. In samewerking met ander rolspelers in die gemeenskap wil ons ‘n netwerk van ondersteuning vir hierdie gesinne ontwikkel. lees meer