MORE ABOUT US

Who are we?

Elèhos Ministry was founded by Roelf and Elize Schoeman in 2004 to focus on purpose driven support to people experiencing challenges of life and trauma. We have a passion for healing in our community and are involved in several community projects. Roelf had started his career as a teacher and was also a senior officer in the South African National Defense Force. Since 2009 he is involved at the Centre for Contextual Ministry of the Theological Faculty of the University of Pretoria where he presents courses in pastoral care and trauma.

What we do

Our focus are consultation of individuals, families, churches and other groups in the community as well as training in crisis and trauma support, group facilitation and pastoral care to community leaders

We also provide course material such as workbooks, self-study manuals, leaders guides, CD’s and DVD’s to assist facilitators of our courses.

Our target group

We are involved in ministering to Singles and Single parents since 1997 after we both experienced the emotional hurt of a divorce. We also support Stepparent Families

Our invitation

We want to join and add value to networks of support in our communities. If our courses and course material are not applicable tot you at the moment we hope that you wil promote it to others that my benefit from it.

“ …Christ in you, the hope of glory. We proclaim Him, admonishing and teaching everybody with all wisdom , so that we may present everybody perfect in Christ”  Col 1:27-28

ons

MEER OOR ONS

Wie ons is

Elèhos Bediening is in 2004 deur Roelf en Elize Schoeman gestig om te fokus op doelgerigte ondersteuning aan persone wat uitdagings van die lewe of trauma ervaar. Ons het ‘n passie vir genesing in ons gemeenskap en is by verskeie gemeenskapsprojekte betrokke. Roelf was aanvanklik ’n onderwyser en later ’n senior offisier in die Suid Afrikaanse Weermag. Hy is sedert 2009 betrokke by die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (SKB) van die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Pretoria, waar hy veral kursusse in pastorale sorg en trauma aanbied.

Wat ons doen

Ons fokus op die konsultasie van individue, families. kerke en ander groepe en bied ook in samewerking met SKB opleiding in krisis en trauma ondersteuning, groepsfasilitering en pastorale sorg aan vir gemeenskapleierws aan.

Om individue en die fasiliteerders van ons kursusse te ondersteun, stel ons werkboeke, selfstudie handleidings, leiersgidse, CD’s en DVD’s beskikbaar.

Ons teikengroep

Ons is sedert 1997 by die ondersteuning van enkelpersone en enkelouergesinne betrokke nadat ons albei die emosionele seer van ‘n egskeiding ervaar het. Ons ondersteun ook hersaamgestelde gesinne.

Ons uitnodiging

Ons wil graag met netwerke van ondersteuning in ons gemeenskap hande vat en individue en families ondersteun. As ons kursusse en kursus materiaal dus nie nou vir jou spesifiek van waarde sal wees nie hoop ons jy kan dit vir iemand anders wat dit sal kan benut aanbeveel.

“….. Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel “Kol 1:27-28